Глава 2.1. Прости пресмятания с числа

В настоящата глава ще се запознаем със следните концепции и програмни техники:

 • Как да работим с типове данни и променливи, които са ни необходими при обработка на числа и стрингове.
 • Как да изпечатаме резултат на екрана.
 • Как да четем потребителски вход.
 • Как да извършваме прости аритметични операции: събиране, изваждане, умножение, деление, съединяване на стринг.
 • Как да закръгляме числа.

Видео

Гледайте видео-урок по тази глава тук: https://www.youtube.com/watch?v=kP_1cKnciyA.

Пресмятания в програмирането

За компютрите знаем, че са машини, които обработват данни. Всички данни се записват в компютърната памет (RAM памет) в променливи. Променливите са именувани области от паметта, които пазят данни от определен тип, например число или текст. Всяка една променлива в JavaScript има име и стойност. Ето как бихме дефинирали една променлива, като едновременно с декларацията ѝ, ѝ присвояваме и стойност:

След тяхната обработка, данните се записват отново в променливи (т.е. някъде в паметта, заделена от нашата програма).

Типове данни и променливи

В програмирането всяка една променлива съхранява определена стойност от даден тип. Типовете данни могат да бъдат например: число, текст (стринг), булев тип, дата, списък и др. Ето няколко примера за типове данни и стойности за тях:

 • number - тип число: 1, 42, -5, 3.14, NaN, …
 • string - тип текст (стринг): 'Здрасти', "Hi", 'Beer', …
 • boolean - булев тип: true, false
 • Date - дата: Tue Jul 04 2017, …

В езикът JavaScript има три ключови думички за деклариране на променлива. Това са var, const и let. Основната разлика между let и var е в обхвата на съществуването на променливата. Докато const използваме, когато сме сигурни, че това което присвояваме на променливата няма да се променя. Малко по-напред в книгата ще разберем повече подробности за обхвата на променливите, а за сега ще използваме думичката let, за да декларираме нова променлива.

Печатане на резултат на екрана

За да изпечатаме текст, число или друг резултат на екрана, е необходимо да извикаме вградения метод console.log(). С него можем да принтираме както стойността на променлива, така и директно текст или число:

console.log(42); // печатане на число

console.log('Hello!'); // печатане на текст

let msg = 'Hello, JavaScript!';
console.log(msg); // печатане на стойност на променлива

Четене на потребителски вход под формата на цяло число:

За да прочетем потребителски вход под формата на цяло число, е необходимо да дефинираме аргумент на нашата функция:

function sum([arg1, arg2]) {
  let a = parseInt(arg1);
  let b = parseInt(arg2);
  ...
}

Нека обърнем внимание, че аргументите arg1 и arg2 биха могли да бъдат в различен тип данни от този, който желаем. Затова е необходимо да се преобразуват в подходящ за целта такъв. Ако това не се направи, за програмата всяко едно число ще бъде просто текст, с който не бихме могли да извършваме аритметични операции.

Пример: пресмятане на лице на квадрат със страна а

За пример да вземем следната функция, която чете цяло число, умножава го по него самото (вдига го на квадрат) и отпечатва резултата от умножението. Така можем да пресметнем лицето на квадрат по дадена дължина на страната:

function calculateSquareArea([arg1]) {
  let a = parseInt(arg1);
  let area = a * a;
  console.log('Square area = ' + area);
}

Ако извикаме нашата функция с параметър 3 - calculateSquareArea([3]), резултатът от кода ще e - Square area = 9. Ето как изглежда нашият код в действие в JavaScript конзолата на уеб браузъра:

Ако опитаме да въведем невалидно число, например "hello", ще получим съобщение за грешка по време на изпълнение (exception). Това е нормално. По-късно ще разберем как можем да прихващаме такива грешки и да връщаме по-смислени за потребителя съобщения.

Как работи примерът?

На първият ред с function calculateSquareArea([arg1]) { дефинираме нашата функция, като и даваме име и задаваме аргументите, от които тя ще се нуждае. В нашия случай имаме един аргумент, който ще представлява страна на квадрата.

На следващият ред с let a = parseInt(arg1); взимаме аргумента на функцията arg1 и го преобразува към цяло число чрез метода parseInt(arg1);. Резултатът се записва в променлива с име a.

Забележка: Ако arg1 съдържа дробно число, то ще бъде преобразувано към цяло. Преобразуването на дробно число към цяло става като се отстранят всички цифри след десетичната запетаята. Например: parseInt(2.3) = 2, parseInt(3.8) = 3

Следващата команда let area = a * a; записва в нова променлива, именувана area, резултата от умножението на a по a.

Следващата команда console.log('Square area = ' + area); отпечатва посочения текст, като до него долепя изчисленото лице на квадрата, който сме записали в променливата area.

Всъщност горната програма може малко да се опрости, ето така:

function calculateSquareArea([a]) {
  let area = a * a;
  console.log('Square area = ' + area);
}

Горният код ще работи коректно, защото при умножението променливата a ще се преобразува към число. Когато входът е само едно единствено число, може да се пропуснат и скобите [], ето така:

function calculateSquareArea(a) {
  let area = a * a;
  console.log('Square area = ' + area);
}

Кодът може да бъде съкратен дори още, ето така:

function calculateSquareArea(a) {
  console.log('Square area = ' + a * a);
}

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#0. Пробвайте четирите варианта на решението на задачата.

Четене на дробно число

За да прочетем потребителски вход под формата на дробно число, отново е необходимо да дефинираме аргумент на нашата функция. Синтаксисът е подобен както при четене на цяло число, само че тук трябва да използваме функцията parseFloat(...):

function sum([arg1, arg2]) {
  let a = parseFloat(arg1);
  let b = parseFloat(arg2);
  ...
}

Пример: прехвърляне от инчове в сантиметри

Да напишем функция, която чете дробно число в инчове и го обръща в сантиметри:

function convertInchesToCentimeters([arg1]) {
  let inches = parseFloat(arg1);
  let centimeters = inches * 2.54;
  console.log('Centimeters = ' + centimeters);
}

Нека извикаме функцията и да се уверим, че при подаване на стойност в инчове, получаваме коректен резултат в сантиметри:

convertInchesToCentimeters([5]); // Centimeters = 12.7

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#1.

Четене на вход под формата на текст

Както при останалите типове данни, за да прочетем текст, е необходимо да дефинираме аргумент на нашата функция, след което да го присвоим на променлива:

function print([arg1]) {
  let text = arg1;
  ...
}

Пример: поздрав по име

Да напишем функция, която въвежда името на потребителя и го поздравява с текста "Hello, (име)".

function sayHello([arg1]) {
  let name = arg1;
  console.log(`Hello, ${name}!`);
}

В този случай, изразът ${name} ще бъде заместен със стойността на променливата name. Ето и резултата, ако извикаме функцията с името "Иван":

sayHello(['Иван']); // Hello, Иван!

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#2.

Съединяване на текст и числа

При печат на текст, числа и други данни, можем да ги съединим, като използваме шаблони `variable = ${variable}` . В програмирането тези шаблони се наричат placeholders. Обърнете внимание, че за да бъде разпознат шаблонът, трябва да използваме наклонени апострофи ` (backticks), вместо обикновени кавички:

function printInfo([firstName, lastName, age, town]) {
  console.log(`You are ${firstName} ${lastName}, a ${age}-years old person from ${town}.`);
}

Отново извикваме функцията с тестови параметри и се уверяваме, че работи:

printInfo(['Ivan', 'Ivanov', 20, 'Sofia']);

Освен променливи, в шаблоните можем да правим и прости изчисления.

Възможно е една и съща променлива да бъде използвана като шаблон повече от веднъж. Ето пример:

let a = 1;
console.log(`${a} + ${a} = ${a + a}`);

Резултатът е:

1 + 1 = 2

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#3.

Аритметични операции

Да разгледаме базовите аритметични операции в програмирането.

Събиране на числа (оператор +)

Можем да събираме числа с оператора +:

let a = 5;
let b = 7;
let sum = a + b; // резултатът е 12

Изваждане на числа (оператор -)

Изваждането на числа се извършва с оператора -:

function substractNumbers([arg1, arg2]) {
  let a = parseInt(a);
  let b = parseInt(b);
  let result = a - b;
  console.log(result);
}

Нека проверим резултатa от изпълнението на функцията (при числа 10 и 3):

substractNumbers([10, 3]); // 7

Умножение на числа (оператор *)

Умножението на числа се извършва с оператора *:

let a = 5;
let b = 7;
let product = a * b; // 35

Деление на числа (оператор /)

Делението на числа се извършва с оператора /.

Забележка: Дробното деление на 0 не предизвиква грешка, а резултатът е +/- безкрайност или специалната стойност Infinity.

Ето няколко примера за използване на оператора за делене:

console.log(10 / 2.5); // Резултат: 4
console.log(10 / 4);  // Резултат: 2.5
console.log(10 / 6);  // Резултат: 1.6666666666666667

console.log(a / 0);  // Резултат: Infinity
console.log(-a / 0); // Резултат: -Infinity
console.log(0 / 0);  // Резултат: NaN (Not a Number), т.е. резултатът
           // от операцията не е валидна числена стойност

Съединяване на текст и число

Операторът +, освен за събиране на числа, служи и за съединяване на текст (долепяне на два символни низа един след друг). В програмирането съединяване на текст с текст или с число наричаме "конкатенация". Ето как можем да съединяваме текст и число с оператора +:

let firstName = "Maria";
let lastName = "Ivanova";
let age = 19;
let str = firstName + " " + lastName + " @ " + age; 
console.log(str); // Maria Ivanova @ 19

Ето още един пример:

let a = 1.5;
let b = 2.5;
let sum = "The sum is: " + a + b;
console.log(sum); // The sum is: 1.52.5

Забелязвате ли нещо странно? Може би очаквахте числата a и b да се сумират? Всъщност конкатенацията работи отляво надясно и горният резултат е абсолютно коректен. Ако искаме да сумираме числата, ще трябва да ползваме скоби, за да променим реда на изпълнение на операциите:

let a = 1.5;
let b = 2.5;
let sum = "The sum is: " + (a + b);
console.log(sum); // The sum is: 4

Числени изрази

В програмирането можем да пресмятаме и числови изрази, например:

let expr = (3 + 5) * (42);

В сила е стандартното правило за приоритетите на аритметичните операции: умножение и деление се извършват винаги преди събиране и изваждане. При наличие на израз в скоби, той се изчислява пръв, но ние знаем всичко това от училищната математика.

Пример: изчисляване на лице на трапец

Да напишем функцията, която приема дължините на двете основи на трапец и неговата височина (по едно дробно число на ред) и пресмята лицето на трапеца по стандартната математическа формула:

function printТrapezoidArea([arg1, arg2, arg3]) {
  let b1 = parseFloat(arg1);
  let b2 = parseFloat(arg2);
  let h = parseFloat(arg3);
  let area = (b1 + b2) * h / 2;
  console.log("Trapezoid area = " + area);
}

Тъй като искаме функцията ни да работи, както с цели, така и с дробни числа, използваме parseFloat(). Ако стартираме функцията и въведем за страните съответно 3, 4 и 5, ще получим следния резултат:

printТrapezoidArea([3, 4, 5]); // Trapezoid area = 17.5

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук:

https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#4.

Закръгляне на числа

Понякога, когато работим с дробни числа, се налага да приведем числата към еднотипен формат. Това привеждане се нарича закръгляне. Езикът JavaScript ни предоставя няколко метода за закръгляне на числа:

 • Math.ceil(…) - закръгляне нагоре, до следващо (по-голямо) цяло число:
  let up = Math.ceil(45.15); // up = 46
  
 • Math.floor(…) - закръгляне надолу, до предишно (по-малко) цяло число:

  let down = Math.floor(45.67);  // down = 45
  
 • Math.trunc(…) - отрязване на знаците след десетичната запетая:

  let trunc = Math.trunc(45.67); // trunc = 45
  
 • Math.round(…) - закръглянето се извършва по основното правило за закръгляване - ако десетичната част е по-малка от 5, закръглението е надолу и обратно, ако е по-голяма от 5 - нагоре:

  Math.round(5.439); // 5
  Math.round(5.539); // 6
  
 • .toFixed([брой символи след десетичната запетая]) - закръгляне до най-близко число:

  (123.456).toFixed(2);   // 123.46
  (123).toFixed(2);     // 123.00
  (123.456).toFixed(0);   // 123
  (123.512).toFixed(0);   // 124
  

Пример: периметър и лице на кръг

Нека напишем функция, която приема радиуса r на кръг и изчислява лицето и периметъра на кръга / окръжността.

Формули:

 • Лице = π * r * r
 • Периметър = 2 * π * r
 • π ≈ 3.14159265358979323846…
function calculateCircleAreaAndPerimeter([arg1]) {
  let r = parseInt(arg1);
  console.log("Area = " + Math.PI * r * r); 
  // Math.PI - вградена в JavaScript константа за стойността на числото π
  console.log("Perimeter = " + 2 * Math.PI * r);
}

Нека извикаме функцията с радиус r = 10:

calculateCircleAreaAndPerimeter([10])

Резултатът е следният:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#5.

Пример: лице на правоъгълник в равнината

Правоъгълник е зададен с координатите на два от своите два срещуположни ъгъла. Да се пресметнат площта и периметъра му:

rectangleArea

В тази задача трябва да съобразим, че ако от по-голямата x координата извадим по-малката x координата, ще получим дължината на правоъгълника. Аналогично, ако от по-големия y извадим по-малкия y, ще получим височината на правоъгълника. Остава да умножим двете страни. Ето примерна имплементация на описаната логика:

function calculateRectangleArea([arg1, arg2, arg3, arg4]) {
  let x1 = parseFloat(arg1);
  let y1 = parseFloat(arg2);
  let x2 = parseFloat(arg3);
  let y2 = parseFloat(arg4);

  // Изчисляване страните на правоъгълника:
  let width = Math.max(x1, x2) - Math.min(x1, x2);
  let height = Math.max(y1, y2) - Math.min(y1, y2);

  console.log(width * height);
  console.log(2 * (width + height));
}

Използваме метода Math.max(x1, x2), за да намерим по-голямата измежду стойностите x1 и x2 и аналогично Math.min(y1, y2) за намиране на по-малката от двете стойности.

Нека извикаме функцията с тестови стойности от координатната система:

calculateRectangleArea([60, 20, 10, 50]); // 1500
                     // 160

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#6.

Какво научихме от тази глава?

Да резюмираме какво научихме от тази глава на книгата:

 • Четене на потребителски вход: function sum([number1, number2]).
 • Преобразуване към число: let num = parseInt(arg1), let num = parseFloat(arg1).
 • Извършване на пресмятания с числа и използване на съответните аритметични оператори [+, -, *, /, ()]: let sum = 5 + 3.
 • Извеждане на текст по шаблон: console.log(`3 + 5 = ${3 + 5}`).
 • Различните типове закръгляния на числа: Math.ceil(), Math.trunc(), Math.floor() и .toFixed()

Упражнения: прости пресмятания

Нека затвърдим наученото в тази глава с няколко задачи.

Празен JS файл за решението на задачата ни във Visual Studio Code

Започваме като създадем празен JS файл във Visual Studio Code. В настоящото практическо занимание ще създадем нова папка и ще добавяме нов JS файл за всяка задача, за да организираме решенията на задачите от упражненията:

Стартираме Visual Studio Code и създаваме нов файл: [File] -> [New File]:

Запаметяваме файла от [File] -> [Save] или чрез клавишната комбинация [Ctrl + S]:

Даваме значещо име и разширение .js на нашия файл, след което натискаме бутона [Save]:

Задача: пресмятане на лице на квадрат

Първата задача от тази тема е следната: да се напише функция, която получава цяло число a и пресмята лицето на квадрат със страна a. Задачата е тривиално лесна: приемате число като аргумент на функцията, умножавате го само по себе си и печатате получения резултат на конзолата.

Насоки и подсказки

Вече имаме правилно именуван празен файл. Остава да напишем кода за решаване на задачата. За целта пишем следния код:

Кодът дефинира функция calculateSquareArea(), която приема един аргумент arg1. Тъй като се очаква аргументът да е цяло число, преобразуваме аргумента с метода parseInt() и след това изчисляваме лицето: area = a * a. Накрая печатаме стойността на променливата area. За да тестваме, e нужно в същия файл да извикаме функцията с произволен параметър и след това да стартираме програмата като натиснем [Ctrl + F5]:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#0.

Трябва да получите 100 точки (напълно коректно решение):

Задача: от инчове към сантиметри

Да се напише функция, която приема число (не непременно цяло) и преобразува числото от инчове в сантиметри. За целта умножава инчовете по 2.54 (защото 1 инч = 2.54 сантиметра).

Насоки и подсказки

Първо създаваме нов файл в папката с другите решения - във Visual Studio Code избираме [File] -> [New file]. Запаметяваме файла под името convertInchesToCentimeters.js и натискаме бутона [Save]. Следва да напишем кода на програмата:

Извикваме функцията с параметър 2 и стартираме програмата с [Ctrl + F5]:

Да тестваме с дробни числа, например с 4.5:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#1.

Решението би трябвало да бъде прието като напълно коректно:

Задача: поздрав по име

Да се напише функция, която приема като аргумент име на човек и отпечатва Hello, <name>!, където <name> е въведеното преди това име.

Насоки и подсказки

Отново създаваме нов файл в папката с другите решения и го запазваме под името sayHello.js. Следва да напишем кода на програмата. Ако се затруднявате, може да ползвате примерния код по-долу:

Извикваме функцията с примерен параметър и стартираме програмата с [Ctrl+F5], за да тестваме дали работи коректно:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#2.

Задача: съединяване на текст и числа

Напишете функция, която получава като аргумент име, фамилия, възраст и град и печата съобщение от следния вид: You are <firstName> <lastName>, a <age>-years old person from <town>.

Насоки и подсказки

По същия начин създаваме нов файл и го именуваме printInfo.js. Кодът, който отпечатва описаното в условието на задачата съобщение, е целенасочено размазан и трябва да се допише от читателя:

Следва да се тества решението локално, като се извика функцията с примерни стойности и се стартира програмата с [Ctrl+F5].

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#3.

Задача: лице на трапец

Напишете функция, която получава аргумент три числа b1, b2 и h и пресмята лицето на трапец с основи b1 и b2 и височина h. Формулата за лице на трапец е (b1 + b2) * h / 2.

На фигурата по-долу е показан трапец със страни 8 и 13 и височина 7. Той има лице (8 + 13) * 7 / 2 = 73.5.

Насоки и подсказки

Отново трябва да добавим във Visual Studio Code файл с име calculateTrapezoidArea.js и да напишем кода, който чете входните данни от аргументите на функция, пресмята лицето на трапеца и го отпечатва. Кодът на картинката е нарочно размазан, за да помисли читателят върху него и да го допише сам:

Тествайте решението локално с извикване на функцията и стартиране с [Ctrl+F5].

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#4.

Задача: периметър и лице на кръг

Напишете функция, която получава аргумент число r и пресмята и отпечатва лицето и периметъра на кръг/окръжност с радиус r.

Примерен вход и изход

Вход Изход
3 Area = 28.2743338823081
Perimeter = 18.8495559215388
4.5 Area = 63.6172512351933
Perimeter = 28.2743338823081

Насоки и подсказки

За изчисленията можете да използвате следните формули:

 • Area = Math.PI * r * r.
 • Perimeter = 2 * Math.PI * r.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#5.

Задача: лице на правоъгълник в равнината

Правоъгълник е зададен с координатите на два от своите срещуположни ъгъла (x1, y1) – (x2, y2). Да се пресметнат площта и периметъра му. Входът се приема като аргумент на функция. Числата x1, y1, x2 и y2 са дадени по едно на ред. Изходът се извежда на конзолата и трябва да съдържа два реда с по една число на всеки от тях – лицето и периметъра.

Примерен вход и изход

Вход Изход
60
20
10
50
1500
160
30
40
70
-10
2000
180
600.25
500.75
100.50
-200.5
350449.6875
2402

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#6.

Задача: лице на триъгълник

Напишете функция, която приема като аргумент страна и височина на триъгълник и пресмята неговото лице. Използвайте формулата за лице на триъгълник: area = a * h / 2. Закръглете резултата до 2 цифри след десетичния знак, използвайки area.toFixed(2).

Примерен вход и изход

Вход Изход
20
30
Triangle area = 300
15
35
Triangle area = 262.5
7.75
8.45
Triangle area = 32.74
1.23456
4.56789
Triangle area = 2.82

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#7.

Задача: конвертор - от градуси °C към градуси °F

Напишете функция, която чете градуси по скалата на Целзий (°C) и ги преобразува до градуси по скалата на Фаренхайт (°F). Потърсете в Интернет подходяща формула, с която да извършите изчисленията. Закръглете резултата до 2 символа след десетичния знак. Ето няколко примера:

Примерен вход и изход

Вход Изход
25 77
0 32
-5.5 22.1
32.3 90.14

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#8.

Задача: конвертор - от радиани в градуси

Напишете функция, която чете ъгъл в радиани (rad) и го преобразува в градуси) (deg). Потърсете в Интернет подходяща формула. Числото π в JavaScript програмите е достъпно чрез Math.PI. Закръглете резултата до най-близкото цяло число, използвайки метода Math.round(…).

Примерен вход и изход

Вход Изход
3.1416 180
6.2832 360
0.7854 45
0.5236 30

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#9.

Задача: конвертор - USD към BGN

Напишете функция за конвертиране на щатски долари (USD) в български лева (BGN). Закръглете резултата до 2 цифри след десетичния знак. Използвайте фиксиран курс между долар и лев: 1 USD = 1.79549 BGN.

Примерен вход и изход

Вход Изход
20 35.91 BGN
100 179.55 BGN
12.5 22.44 BGN

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#10.

Задача: * междувалутен конвертор

Напишете функция за конвертиране на парична сума от една валута в друга. Трябва да се поддържат следните валути: BGN, USD, EUR, GBP. Използвайте следните фиксирани валутни курсове:

Курс USD EUR GBP
1 BGN 1.79549 1.95583 2.53405

Входът e сума за конвертиране, входна валута и изходна валута. Изходът е едно число – преобразуваната сума по посочените по-горе курсове, закръглен до 2 цифри след десетичната точка.

Примерен вход и изход

Вход Изход
20
USD
BGN
35.91 BGN
100
BGN
EUR
51.13 EUR
12.35
EUR
GBP
9.53 GBP
150.35
USD
EUR
138.02 EUR

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#11.

Задача: ** пресмятане с дати - 1000 дни на Земята

Напишете функция, която чете рождена дата във формат dd-MM-yyyy и пресмята датата, на която се навършват 1000 дни от тази рождена дата и я отпечатва в същия формат.

Примерен вход и изход

Вход Изход
1995-02-25 20-11-1997
2003-11-07 02-08-2006
2002-12-30 24-09-2005
2012-01-01 26-09-2014
1980-06-14 10-03-1983

Насоки и подсказки

 • Потърсете информация за типа Date в JavaScript и по-конкретно разгледайте методите setDate(...), getDate(), getMonth() и getYear(). С тяхна помощ може да решите задачата, без да е необходимо да изчислявате дни, месеци и високосни години.
 • Не печатайте нищо допълнително на конзолата освен изискваната дата!

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/927#12.

Графични приложения с числови изрази

За да упражним работата с променливи и пресмятания с оператори и числови изрази, ще направим нещо интересно: ще разработим уеб приложение с графичен потребителски интерфейс. В него ще използваме пресмятания с дробни числа.

Уеб приложение: *** конвертор от BGN към EUR!

Създайте уеб приложение, което пресмята стойността в евро (EUR) на парична сума, зададена в лева (BGN). При промяна на стойността в лева, равностойността в евро трябва да се преизчислява автоматично. Използвайте курс лева / евро: 1.95583.

По подобен начин както във първата глава ("Първи стъпки в програмирането"), за нашето приложение ще използваме езиците JavaScript, HTML и CSS.

 1. Първата стъпка е да си създадем папка в която ще съхраняваме всички файлове които са необходими за нашето приложение.
 2. След това в папката трябва да създадем html файл: index.html
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>BGN to EUR Converter</title>
</head>
<body>
  <form class="content-form">
    <h2 class="title">BGN to EUR Converter</h2>
    <section class="items">
      <label for="bgn" class="currency">
        <span class="item-currency">BGN: </span>
        <input class="currency-value" type="number" id="bgn" value="0" />
      </label>
      <label for="euro" class="currency">
        <span class="item-currency">EUR: </span>
        <input class="currency-value" type="text" id="euro" readonly />
      </label>
      <input class="primary-btn" type="button" value="Convert!" />
    </section>
  </form>
</body>
</html>

Обърнете внимание, че всяка html страница трябва да има определена структура. Например винаги основният код който пишем е в тага <body>, и винаги заглавието на страницата е в тага <title>.

 1. Вече имаме структурата на страницата, остава да добавим и JavaScript файл със самата логика. Създаваме нов файл и го именуваме converter.js
function eurConverter() {
  let bgn = document.getElementById("bgn").value;
  let eur = (bgn / 1.95583).toFixed(2);
  document.getElementById("euro").value = eur;  
}
 1. След като имаме логиката на приложението, трябва да намерим начин да кажем къде да се изпoлзва. За целта трябва да направим 2 промени в съществуващия index.html файл:

Първо добавяме следния ред точно под title тага, чрез който се осъществява връзката между файловете index.html и converter.js:

 <script src="converter.js" type="text/javascript"></script>

И второ, намираме и заместваме input полето с тип button със следния код. По този начин задаваме при клик на бутона [Convert!] да се извиква функцията eurConverter():

<input class="primary-btn" type="button" onclick="eurConverter()" value="Convert!" />

Ако стартираме файла index.html от папката, в момента би трябвало да имаме работещо приложение, което да конвертира от BGN към EUR:

Нека го направим по-красиво.

 1. Създаваме нов файл с разширение *.css и име index. CSS служи за стилизиране на елементите в HTML. Отваряме файла index.html и добавяме следния ред в тага <head>:
<link rel="stylesheet" href="index.css" type="text/css" />

Във файла index.css слагаме следния код (дефинираме стилове за отделните елементи от HTML формата):

body {
  font-family: 'Lato', sans-serif;
  color: #FFFFFF;
}

.content-form {
  width: 50%;
  margin: 5% auto;
  background: #234465;
  padding: 5px 10px 10px;
  border-radius: 15px;
  box-shadow: 5px 5px 10px #808080, 5px 5px 10px #6793c1 inset;
}

.currency-value {
  border: none;
  padding: 5px;
  border-radius: 5px;
}

.title {
  text-align: center;
}

.item-currency {
  font-weight: 700;
}

.currency {
  margin: auto;
  padding-bottom: 15px;
}

.items {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: flex-start;
}

.primary-btn {
  margin: auto;
  border: none;
  padding: 10px 30px;
  border-radius: 10px;
  background-color: #ffa000;
  color: #FFFFFF;
  font-weight: 700;
}
 1. Стартираме index.html файла:

Уеб приложение: *** Хвани мишката!

При преместване на курсора на мишката върху изображението, то се премества на случайна позиция. Така се създава усещане, че „изображението бяга от курсора и е трудно да се хване“. При „хващане“ на изображението, се извежда съобщение-поздрав.

Подсказка: напишете обработчик за събитието mouseover и премествайте изображението на случайна позиция. Използвайте генератор за случайни числа Math.random(). Позицията на изображението се задава от свойството style.position. За да "хванете мишката", напишете функция за събитието onclick.

 1. Създаваме нова папка catch-the-mouse в която ще съхраняваме файловете за уеб приложението.
 2. В папката създаваме два файла: index.html и app.js. Структурата на папката трябва да изглежда по следния начин:

 1. Можете да си помогнете с кода по-долу:

Файлът index.html трябва да изглежда по следния начин:

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Catch the mouse!</title>
  <script src="app.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
  <img id="image" style="position:absolute;top:30%;left:30%; width:10%; height:auto; " src="images/mouse.jpg" />
</body>
</html>

Файлът app.js трябва да изглежда по следния начин:

function chaseMouse() {
  let img = document.getElementById("image");
  img.style.position = "absolute";
  img.style.left = (Math.random() * 300) + "px";
  img.style.top = (Math.random() * 300) + "px";
}

function catchMouse() {
  alert("Congratulations, You Win!")
}
 1. Намираме изображение от интернет и го добавяме, като го именуваме mouse.jpg.

Тествайте приложението, като отворите папката на проекта в explorer и стартирате файла index.html:

 1. Завършете приложението.

Ако имате трудности питайте във форума на СофтУни: https://softuni.bg/forum.

results matching ""

  No results matching ""